Nawigacja
· Strona główna
· Historia szkoły
· Samorząd Uczniowski
· Nasz Patron
· Dokumenty szkolne
· Rekrutacja
· Galeria zdjęć
· O naszej szkole
· Dla rodziców
· Nasi przyjaciele
· Europejski Fundusz Społeczny
· Doradztwo zawodowe
· Wczesne wspomaganie
· Pracownicy
· Linki
· Dla nauczycieli
· Kontakt
· Wyszukiwarka
· Klasa szpitalna
· Klub Olimpiad Specjalnych SZÓSTKA
Poczta ZSS
Logowanie na pocztę Zespołu Szkół Specjalnych
Telefon zaufania
Archiwum
Prawo Oświatowe
Opieka zdrowotna ustawa 2019


Ramowe plany nauczania - SP uz 2019


Ramowe plany nauczania - br.I st. po gimn. 2019


Ramowe plany nauczania - SSPP 2019


Ramowe plany nauczania - SP 2019


Ramowe plany nauczania - br I st. po 8 kl.2019


Zmiana ustawy Prawo oswiatowe i inne - listopad 2018


Rozp. zmieniające rozporz. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkole 2018


Rozp. w sprawie ogólnych celów i zadan kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 lipca 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania


Podstawa programowa 2018


Bezpieczna podróż autokarem.


USTAWA z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli


Tabela-dotycząca-wysokości-wskaznikow-na-rok-szkolny-2018-2019


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
Rozp. zm. rozp. o kształceniu niepełn. 2017Rozp. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich_wynagrodzenia


Rozp.zmieniajace rozp. o pomocy psych.pedag. 2017


Realizacja programu zdrowe nawyki żywieniowe


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 2017


Oceniania, klasyfikowanie, promowanie 2017


Kształcenie, wychowanie niepełnosprawnych 2017


Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie 2017


wczesne wspomaganie 2017


w sprawie praktycznej nauki zawoduRozp. zmieniajace rozp. o ocenianiu 2017


Prowadzenie dokumentacji szkolnej 2017


Organizacja roku szkolnego 2017


Nauczania indywidualne 2017


Indywidualne nauczanie 2017 -gimnazja


Egzamin ósmioklasisty 2017


Ramowe plany nauczania - 2017
Ramowe plany
nauczania - 2017

Uzasadnienie
do ramowych planów
nauczania - 2017

zał. nr 1


zal. nr 2

zał. nr 7

zał. nr 8

zał. nr 9Podstawa programowa 2017


Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 roku

Uzasadnienie
do podstawy 2017

Podstawa programowa
kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej

Podstawa programowa
szkoła podstawowa
uz 2017

Podstawa programowa
spp - 2017

Podstawa programowa
branżowa I 2017


Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego 2017Podstawa programowa kształcenia w zawodach 2017 - rozporządzeniePodstawa programowa kształcenia w zawodach 2017_załącznikZmiany ustroju szkolnego -prezentacja 2017, B. WojtczakUstawa Prawo oświatowe

 

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

 

Ewaluacje 2015 - wnioski i rekomendacje.

 

Karta nauczyciela 2016

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach - zmiany 2016

 

Rozporządzenie- dokumentacja zmiana 2016

 

Zmiana ustawy o systemie oświaty 2016

 

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie - zmiany 2016

 

Postępowanie wyjaśniajace i dyscyplinarne wobec nauczycieli

 

Rozporządzenie kalendarz r.szk.zmiana 2016

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 w sprawie nadzoru pedagogicznego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek

Ta strona używa plików cookies
Urząd Miasta Leszna
Obowiązek Informacyjny
Translate this site

Akty Prawne
Losowa Fotka
Fundacja Aby żyć
Gra edukacyjna
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca
Kalendarz
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Testy na kartę rowerową
1 2 3 4 5