Klub Wolontariatu

KLUB WOLONATRIATU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W LESZNIE

KOORDYNATOR: PATRYCJA PIWOWARCZYK

 Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobro- piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-wychowawczy.

Cele i sposoby działania

 1. Celem Klubu Wolontariatu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.
 2. Celem Klubu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, kulturalnej i społecznej.
 4. Klub Wolontariatu stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy.
 5. Celem Klubu jest włączanie młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz łączenie na poziomie szkoły młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami  i środowiskami tej pomocy oczekującymi.
 6. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 7. Promocja idei wolontariatu w szkole.
 8. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 9. Klub Wolontariatu angażuje się również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach  o charakterze charytatywnym.
 10. Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby  i niepełnosprawność.
 11. Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami, a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
 12. Rozszerzenie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku poprzez inspirowanie do aktywnego spędzania czasu np. aktywna pomoc wolontariuszy w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej oraz  w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.
 13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
 14. Pomoc w działaniach szkoły i wszystkich imprez szkolnych.
 15. Włączanie w akcje prowadzone przez inne organizacje oraz współpraca z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 16. Miejscem organizacji działania Klubu Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 6  w Lesznie.

§1

Obszary działania

 1. Aktywność Klubu Wolontariatu ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
 2. Szczegółowe działania Klubu ujęte są w planie pracy KW.

§2

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność  w wolontariacie.
 3. Wolontariusze mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pozwoli wywiązać się   z obowiązków domowych.
 4. Wolontariusz kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności  i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.
 6. Wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.
 8. Każdy Wolontariusz swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych i godnie reprezentować swoją szkołę.
 9. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w Klubie Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad Regulamin Klubu Wolontariatu, zostanie skreślony z listy Wolontariuszy. 
 10. Członek KW podpisuje zobowiązanie dotyczące akceptacji niniejszego regulaminu.

Każdy członek Klubu ma prawo do:

 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje.

Każdy członek Klubu ma obowiązek:

 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla, której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

§5

Struktura Klubu Wolontariatu

 1. Na czele Klubu Wolontariatu stoi koordynator wolontariatu.
 2. Działania Klubu Wolontariatu nadzoruje Dyrektor Szkoły.
 3. Nad Wolontariuszami opiekę sprawuje koordynator.
 4. Koordynator wolontariatu podejmuje współpracę z opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami. Może liczyć na ich pomoc w angażowaniu uczniów w działania wolontariatu.
 5. Spośród Wolontariuszy wybrani są liderzy, którzy reprezentują daną klasę.
 6. Liderzy są w stałym kontakcie z opiekunem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

Zadania koordynatora

 • Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów wolontariuszy.
 • Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wsparcia.
 • Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 • Reprezentowanie wolontariuszy.
 • Przyjmowanie i odwoływanie członków Klubu.
 • Kontakt z Dyrektorem Szkoły.
 • Monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 •  Wypisywanie dla Wolontariuszy klas ósmych zaświadczeń za aktywną pracę na rzecz Klubu Wolontariatu.

AKCJE KLUBU WOLONTARIATU

 1. Akcja „KUP PAN SZCZOTKĘ” – zbiórka szczoteczek i past do zębów oraz mydła dla podopiecznych fundacji Redemptoris Misso w Poznaniu
 2. Zbiórka makulatury dla Leszczyńskiego Banku Żywności
 3. Zbiórka materiałów opatrunkowych, żywieniowych i higienicznych dla uchodźców z Ukrainy (Leszczyńskie Stowarzyszenie RAZEM Z NAMI)
 4. Zbiórka nakrętek dla Bartka Jankowskiego.
 5. Akcja „POMOC DLA AFGANISTANU” – zbiórka ciepłej odzieży dla podopiecznych fundacji Redemptoris Misso.
 6. Zbiórka zniczy dla seniorów z Fundacji POZYTYWKA.
 7. Akcja „CZARY MARY OKULARY” – zbiórka okularów dla podopiecznych fundacji Redemptoris Misso
 8. Akcja „OPATRUNEK NA RATUNEK” – zbiórka materiałów opatrunkowych dla fundacji Redemptoris Misso
 9. Zbiórka artykułów żywieniowych dla psów i kotów przebywających w schronisku w Henrykowie
 10. Zbiórka makulatury dla Leszczyńskiego Banku Żywności.

Skip to content