Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY

W kronice szkolnej z lat 1947 – 1950 możemy odczytać, że „Z dniem 3 września 1947 roku została uruchomiona w Lesznie Szkoła Specjalna” ,a dalej: „…. Mieści się w budynku dawnej (przedwojennej) szkoły specjalnej przy al. Krasińskiego nr 11”.

Tak oto zgodnie z Orzeczeniem Organizacyjnym wydanym przez Wydział Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu nasza szkoła od 75 lat służy dzieciom, wymagającym szczególnej pomocy i troski.

Początki, jak zawsze, były trudne a kadra nauczycielska nieliczna. Kronika podaje skład pierwszego grona pedagogicznego:„ Witchmański Tadeusz – kierownik szkoły , Felicja Miedzińska ( wychowawczyni klasy I), Władysław Ratajczak (wychowawca kl. II a), Łucja Smudzińska ( wychowawca klasy II b), Anna Błońska ( wychowawca kl. III) oraz Izabela Wojciechowska. W pierwszym roku swego istnienia naukę pobierało 69 uczniów.

Uczniowie klasy II b wychowawca p. Smudzińska

badanie lekarskie ( doktor Kucharski)

Budynek szkoły przyozdobiony na uroczystość 1 maja 1948 r.

Szkoła miała do dyspozycji zaledwie 5 sal lekcyjnych wyposażonych w pożyczone od innych placówek ławki i krzesła. Była też mała aula, pokój nauczycielski, pokój kierownika oraz PCK. Równie skromnie przedstawiały się pomoce dydaktyczne, które obejmowały jedynie pianino, 43 pary nożyczek i mapę Polski. Wraz z kolejnymi miesiącami placówka była doposażona przez lokalne przedsiębiorstwa w różne sprzęty.

Już od początku istnienia starano się, aby na twarzach dzieci zagościł uśmiech. W kronice szkolnej pod datą 22 XII 1947 r czytamy: „Dla wszystkich dzieci urządzono gwiazdkę… . Każde dziecko otrzymało 3 jabłka, 8 pierników, 15 cukierków, 10 orzechów laskowych, 1 zeszyt i 1 ołówek. Sieroty otrzymały prócz tego po 1 parze pończoch”.

Z biegiem czasu życie szkolne nabierało tempa. Od 8 listopada 1948 roku w ramach akcji harcerskiej „Służba dziecku” uruchomiono świetlicę szkolną, która przyjmowała dzieci 3x w tygodniu. W prowadzeniu zajęć świetlicowych w pierwszym okresie pomagali harcerze z Liceum Pedagogicznego oraz harcerki z Liceum Kupieckiego w Lesznie. Od listopada dzieci otrzymywały drugie śniadanie. W kronice szkolnej odnotowano: „ …… drugie śniadanie składa się z 2 bułek i kakao. Bułki smarowane masłem, margaryną, marmoladą, serem …”.

Od 1950 roku szkoła uzyskała dodatkowo jeden etat na prowadzenie stałych zajęć świetlicowych. Uczestniczyło w nich od 30 do 40 dzieci. Mogły rozwijać swoje zainteresowania w zespołach: tanecznym, muzycznym, perkusyjnym.

W 1951 roku, kosztem przylegającego poniemieckiego ogrodu, powiększono podwórze szkolne. Kronika szkolna podaje, że „…na części powiększonego boiska zaplanowano założenie ogródka szkolnego. Na powiększonym boisku urządzono także boisko do siatkówki.” W pracach nad nowym podwórkiem brali udział uczniowie wraz z nauczycielami.

W budynku gospodarczym urządzono kuchnię, przygotowującą posiłki dla uczniów oraz małą 25- osobową jadalnię. W czerwcu 1953 roku szkołę opuściło pierwszych 14 absolwentów.

W szkole uczniowie zdobywają nie tylko wiedzę, ale też mogą realizować swoje pasje. Funkcjonuje drużyna harcerska, zespół perkusyjny czy taneczny.

Drużyna harcerska i młodzież szkolna przed wyruszeniem na pochód pierwszomajowy.
 
Szkolny zespół perkusyjny

Od 1959 roku budynek szkolny nabierał nowych kształtów. Nadbudowano II piętro, uzyskując w ten sposób dwie sale lekcyjne oraz pokoik biblioteczny. W całej szkole założono centralne ogrzewanie. Poprawiło się też wyposażenie szkoły. Wszystkie sale oraz świetlica otrzymały komplety nowych mebli. Przybyło też pomocy dydaktycznych, a pracownie przysposobienia zawodowego otrzymały komplety narzędzi.

W roku szkolnym 1960/ 61, kosztem jednej z sal lekcyjnych, urządzono długo wyczekiwaną zastępczą salkę gimnastyczną, wyposażoną w 3 ławeczki, równoważnię, 2 materace i piłki lekarskie. W tym samym roku uruchomiono w budynku gospodarczym kuchnio-pracownię, w której dziewczęta mogły się uczyć sztuki prowadzenia gospodarstwa domowego i gotowania. Ważnym momentem w historii placówki był rok 1961 – wtedy bowiem rozpoczęto ścisłą, trwającą wiele lat współpracę ze Spółdzielnią Inwalidów Kopernik w Lesznie.

Liczba uczniów odbywających naukę w naszej szkole wahała się od 69 w roku 1947 do 153 w roku szkolnym 1962/63

W 1975 rozpoczęto też budowę nowoczesnego, jak na tamte czasy, piętrowego pawilonu z pomieszczeniami przeznaczonymi na kuchnię, stołówkę i świetlicę szkolną. Inwestycję zakończono 3 lata później. Kronika szkolna podaje, iż uroczyste przekazanie nowego budynku nastąpiło 5 maja 1978 r. W tym czasie podjęto także współpracę z drugim zakładem pracy – Spółdzielnią Inwalidów oraz Komitetem Osiedlowym Śródmieściem Północ”

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach szkoły było nadanie placówce imienia Janusza Korczaka. Miało to miejsce 21 listopada1975 r. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, którzy obejrzeli program artystyczny poświęcony Staremu Doktorowi. Od tej pory dzień 21 listopada stał się tradycyjnie Świętem Patrona, podczas którego szkoła chwali się swoimi osiągnięciami i talentami swoich uczniów.

Ślubowanie uczniów

W roku szkolnym 1976/77 szkoła przejęła oddział szpitalny przy Szpitalu Dziecięcym w Lesznie.

Zwiększająca się liczba uczniów spowodowała, że z początkiem roku szkolnego 1980/81 utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku ślusarz- mechanik. Początkowo praktyczną naukę zawodu oparto tylko o bazę Zakładu Opiekuńczego- Spółdzielni Inwalidów „Kopernik”. Szkoła Zawodowa, widząc ogromne zapotrzebowanie na jej absolwentów, otworzyła nowe kierunki: dla dziewcząt-krawcowa, a dla chłopców- murarz, malarz, mechanik maszyn rolniczych. Pod koniec lat osiemdziesiątych w szkole mieściło się 13 oddziałów, w których uczyło się 183 uczniów.

Wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce po 1989 roku nastąpiły również zmiany w zasadach funkcjonowania szkoły. Od roku szkolnego 1990/91 utworzono Zespół Szkół Specjalnych składający się ze Szkoły Podstawowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od dnia 18 lutego 1991 roku dokonano zmiany na kierowniczych stanowiskach. Dotychczasowego dyrektora mgr. Z. Raburskiego zastąpiła mgr U. Osiejewska.

Od grudnia 1992 r rozpoczęto wydawanie gazetki „Szkolne wiadomości”.

Od 1993 roku w jedną z majowych sobót odbywały się „Dni Otwarte Szkoły”. Ideą tej imprezy była integracją dzieci ze środowiska.

Przez wszystkie lata swego istnienia szkoła borykała się z problemami natury lokalowej. Możliwość ich rozwiązania pojawiła się dopiero z chwilą wystąpienia niżu demograficznego, w połowie lat 90-tych i opustoszenia jednego z budynków zajmowanych dotychczas przez Szkołę Podstawową nr 7. Ostatecznie przeprowadzka do nowego budynku przy obecnych Alejach Jana Pawła II 10 zakończyła się wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 1998/99.

Rozpoczęcie roku szkolnego przed budynkiem przy alejach Jana Pawła II.

Przy urządzaniu klas aktywny udział brali nauczyciele, angażując rodziców, znajomych i poszerzając w ten sposób krąg osób pozytywnie i życzliwie nastawionych do naszej placówki. W wyniku współdziałania dyrekcji, nauczycieli, uczniów klas starszych, rodziców a także życzliwości grona sponsorów, 1 września 1998 roku dzieci wchodziły do kolorowych, jasnych i ,co było nowością dla uczniów, przestronnych klas.

Od dwutysięcznego roku szkoła rozpoczęła współpracę z przyjaciółmi z Holandii, będącymi członkami Towarzystwa Przyjaźni Leszno-Deurne. Znaleźliśmy tam przyjaciół, z którymi wspólnie realizowaliśmy różne projekty. Jednym z nich było stworzenie ogródka jordanowskiego im. Tona Akerrsa oraz dwutygodniowy pobyt nauczycieli naszego Zespołu w Holandii w celu uzyskania doświadczenia w pracy z dziećmi autystycznymi.

Wizyta w Holandii

W wiek XXI w weszło 365 uczniów i 38 nauczycieli. Dyrekcja szkoły przy zaangażowaniu własnych środków finansowych i wsparciu sponsorów budynku poczyniła szereg znaczących inwestycji i remontów. Dokonano odmalowania zewnętrznej elewacji i ocieplenia budynku, co w znacznym stopniu poprawiło wygląd estetyczny szkoły, dokonano kapitalnego remontu toalet na obydwu piętrach. Wymieniono okna na plastikowe, a na pierwszym piętrze odnowiono korytarz. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy, czy telewizory do każdej z klas.

Przed budynkiem odnowionej szkoły – rozpoczęcie roku szkolnego 2003/2004

Kolejnym etapem w rozwoju szkoły był rok 2004. Z dniem 1 września tegoż roku powołano do życia trzyletnią Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi .Tutaj uczniowie mogą kontynuować naukę do 23 roku życia, uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych oraz poszerzać kręgi swoich zainteresowań, aktywnie spędzając czas.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom w 2009r. szkoła uzyskała zgodę na powołanie Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia wczesnego wspomagania są organizowane w celu stymulowania rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prowadzone są w sposób indywidualny. Na zajęciach mogą towarzyszyć dziecku rodzice. Dzięki temu otrzymują swoisty instruktaż do dalszej pracy w domu.

Z inicjatywy Rady Pedagogicznej oraz rodziców naszych uczniów w 2006 roku przy naszej Szkole zaczęło swoją działalność Leszczyńskie Stowarzyszenie RAZEM Z NAMI na Rzecz Dzieci I Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną.Głównym celem Stowarzyszenia jest doposażanie naszej placówki w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia zorganizowano wiele spotkań, kongresów i konferencji oraz szkoleń poruszających problemy osób z obniżoną normą intelektualną. Systematycznie prowadzona jest współpraca z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki dotacjom Stowarzyszenia zakupiono specjalistyczne pomoce dla uczniów, mających problemy z komunikacją. Zorganizowano też akcję charytatywną dla jednej z naszych uczennic, podczas której zbierano pieniądze na zakup protezy ręki.

Od 1 października 2018 roku uczniowie Branżowej Szkoły oraz klas Przysposabiających do Pracy opuścili „starą zawodówkę” i przenieśli się do wyremontowanego budynku przy ulicy 1 Maja.

Od początku swego istnienia uczniowie naszej placówki włączani są w życie kulturalne i sportowe zarówno na szczeblu szkolnym jak i miejskim.

Nasi uczniowie jako dwór króla Stanisława Leszczyńskiego podczas 450 – lecia Leszna – rok 1997

Organizowano mnóstwo imprez kulturalnych i sportowych. Wraz z uczniami celebrowano Święta Edukacji Narodowej, Święto Matki, klasowe wigilie.

W latach PRL-u uczniowie obowiązkowo uczestniczyli w pochodach pierwszomajowych. Organizowano także apele z okazji święta górnika, milicjanta czy wojska. Od samego początku istnienia szkoły systematycznie przeprowadzano wybory do samorządu szkolnego. Uczniowie mieli możliwość wyjazdów na wycieczki w różne miejsca Polski.

U czniowie klas V a i V b na wycieczce do Zakopanego – kwiecień 1950.

Szlakiem Piastowskim – rok 1962

Nad polskim morzem – 1957

Szczególnym wydarzeniem jest Święto Patrona Szkoły. Od 1992 roku przestało ono być świętem tylko wewnątrzszkolnym. W tym roku po raz pierwszy zaproszono gości z zewnątrz -przedstawicieli szkól podstawowych z terenu miasta, władz oświatowych i samorządowych oraz organizacji współpracujących ze szkołą. W trakcie uroczystości i podczas przedstawień teatralnych dzieci mogą się pochwalić swoim talentem aktorskim, tanecznym czy wokalnym. Przygotowują też wystawy, na których prezentują swoje prace plastyczne oraz wytwory wykonane na zajęciach techniki.

Od wielu lat szkoła organizuje Międzyszkolny przegląd Artystyczny Placówek Kształcenia Specjalnego. W trakcie imprezy swoim talentem aktorskim na deskach sceny W Miejskim Domu Kultury mogli pochwalić się artyści z sześciu placówek kształcenia specjalnego z naszego regionu.

Uczestnicy jednego z „Przeglądów” 2003 rok.

Wieloletni dyrektor leszczyńskiego MOK- u i przyjaciel naszego Przeglądu- Jan Skrzypczak.

Uczniowie mogą się też pochwalić swoją wiedzą podczas szkolnych konkursów np. wiedzy o Januszu Korczaku, matematycznych, historycznych, przyrodniczych polonistycznych czy znajomości praw pracowników w szkole branżowej. W latach 2007 – 2017organizowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej. Uczniowie brali także udział w konkursach na zewnątrz.

Przez wiele lat uczniowie naszej szkoły wspólnie z uczniami szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 oraz studentami Wyższej Szkoły Zawodowej przygotowywali widowiska jasełkowe wystawiane w Miejskim Domu Kultury.

Uczestnicy Jasełek – rok 2002

Uczniowie angażowali i wciąż angażują się w działalność prospołeczną. Aktywnie biorą udział w akcji „Sprzątania Świata”, „Górze Grosza”. Z wielkim zapałem „grają” w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

Oddzielną chlubną kartą szkoły są nasi sportowcy. Przysporzyli nam wiele radości i dumy przywożąc z różnych zawodów wiele medali i pucharów. Szczególnie warto wyróżnić działającą przy naszej szkole drużynę piłkarską olimpiad specjalnych „Szóstkę”- zdobywcę m.in. Mistrzostwa Europy na turnieju w Niemczech w 2006 r i złotego medalu na Olimpiadzie Letniej w Szanghaju w 2007 roku. Nasi Olimpijczycy zostali wyróżnieni Honorową tablicą wmurowaną na Hali Trapez: „ Olimpijczycy miasta Leszna”.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły specjalnej

1923-1925 Aleksandra Żurkiewicz

1925-1931 Arkadia Trąbczyńska

1931-1934 Aleksandra Żurkiewicz

1934-1937 Czesław Ziętek

1937-1939 Helena Śmigielska

1939-1945 okres wojny

1945-1946 Maksymilian Łodziński

1946-1947 Zygmunt Maćkowiak

1947-1951 Tadeusz Witchowski

1951-1974 Władysław Ratajczak

1974-1991 Zdzisław Raburski

1991 – 2011 Urszula Osiejewska

2011 – obecnie Wioletta Lewandowska

ROK ILOŚĆ UCZNIÓW NAUCZYCIELI1
1947/48 67 4
48/49 77  
49/50 90 7
50/51 63 8
51/52 67 11
52/53 104 11
53/54 81 9
54/55 68 9
55/56 78 8
56/57 83 8
57/58 94 8
58/59 103 8
59/60 114 8
60/61 141 9
61/62 149 9
62/63 152 9
63/64 152 9
64/65 155 11
65/66 152 12
66/67 173 12
67/68 172 11
     
68/69 185 11
69/70 198 11
70/71 194 12
71/72 185 13
72/73 186 14
73/74 171 16
74/75 183 16
     
     
     

Skip to content