Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych CRP

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał następujące zarządzenia (w załączeniu):

 • nr 16 z dnia 29.02.2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nr 17 z dnia 29.02.2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obowiązujący poza granicami RP
 • nr 18 z dnia 29.02.2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 01 marca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym proszę kontynuować następujące działania:

Stopień alarmowy BRAVO:

 • prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony;
 • informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia porzuconych rzeczy i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
 • poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów;
 • w miarę możliwości prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających i osób wchodzących na teren obiektów;
 • sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 • sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji;
 • sprawdzić systemy ochrony obiektów ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i wewnętrzne służby ochrony;
 • wprowadzić kontrolę przychodzących przesyłek pocztowych i kurierskich;
 • zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki i pomieszczenia.

Stopień alarmowy BRAVO-CRP:

 • zachować zwiększoną czujność w zakresie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, zwracając uwagę na wszelkie działania odbiegające od normy;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych;
 • na bieżąco kontrolować kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym;
 • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej;
 • zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań przez administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania jednostki;
 • wprowadzić dyżur w trybie alarmowym osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

O zaistniałych zdarzeniach proszę informować właściwe służby (stosownie do zagrożenia) oraz Prezydenta Miasta Leszna za pośrednictwem Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa:

Proszę naczelników i kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna, prezesów, dyrektorów jednostek budżetowych, spółek komunalnych, miejskich instytucji kultury oraz innych podmiotów o zapoznanie z zadaniami podległych pracowników.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA, a w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, a dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia – można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z  25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Śliwa Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urząd Miasta Leszna

64-100 Leszno, ul. Wałowa 5 tel. 65 529 81 52 tel/fax 65 529 57 10

Skip to content