Klasy UZ Sp

:

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym łączy ze sobą funkcje edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Placówka przyjmuje uczniów posiadających aktualne orzeczenie wydane przez PPP.

Po przyjęciu dziecka do szkoły grono nauczycieli-specjalistów opracowuje stosowną dokumentację , która określa kierunek pracy z dzieckiem.

SĄ to : Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia a na jej podstawie Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający potrzeby, możliwości i zainteresowania dziecka. Dzięki temu praca z dziećmi odbywa się z zastosowaniem takich form i metod pracy, które pozwalają na bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia a mało liczne klasy budują atmosferę bezpieczeństwa oraz i bliskie relacje nauczyciel-dziecko.

Nadrzędnym celem edukacyjnym na tym etapie kształcenia jest jak najlepsza integracja społeczna, rozwijanie samodzielności i wiary dziecka we własne możliwości w atmosferze akceptacji i emocjonalnego bezpieczeństwa.

Z uczniami pracują: nauczyciele przedmiotowi, nauczania początkowego, pedagodzy, logopedzi i neurologopedzi, psycholodzy, surdologopeda, surdopedagodzy, tyflopedagodzy oraz terapeuci AAC.

Zajęcia edukacyjne stymulują wiele obszarów funkcjonowania dziecka i odbywają się z zastosowaniem zarówno sprawdzonych jak i innowacyjnych metod i technik , wspomagających sposoby komunikacji , zabawy i uczestniczenia w życiu społecznym.

Uczniowie chętnie korzystają z dostępu do komputerów, tablic multimedialnych, sali doświadczania świata, biblioteki, placu zabaw, świetlicy szkolnej, stołówki i basenu.

Chętnie przychodzą do gabinetu logopedy, pedagoga czy psychologa, gdzie znajdują rozwiązanie swoich doraźnych , uczniowskich problemów.

Ich obecności w szkole towarzyszą życzliwi wychowawcy , nauczyciele i cała szkolna społeczność.

Skip to content