Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka przy Zespole Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

CO TO JEST WWR ?

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w zaburzonym obszarze rozwojowym.

Obejmuje dzieci od 0 – 7 roku życia i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia terapeutyczne realizowane są na bazie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w sposób zindywidualizowany, z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

Celem terapii dzieci na tak wczesnym etapie rozwoju jest planowane i przemyślane dążenie do wyrównania deficytów rozwojowych. Służą temu:

-pogłębiona diagnoza dziecka, opracowana przez zespół specjalistów

– opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania, opartego na mocnych stronach dziecka i jego ograniczeniach

– Włączenie odpowiedniej terapii ze względu na rozpoznane nieprawidłowości rozwojowe.

Łączna ilość godzin przyznawanych w ramach terapii WWR waha się od 4 do 8 w miesiącu.

DLA KOGO WWR?:

Wczesne wspomaganie rozwoju przeznaczone jest dla :

-dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci w normie rozwojowej,

-dzieci z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ( w tym zaburzenia emocjonalne, w tym ADHD, Zespół Aspergera i neurologiczne- epilepsja),

-dzieci z dysfunkcją ruchu i układu kostno-stawowego (w tym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, obniżonym napięciem mięśniowym, wiotkością, niezbornością ruchową),

-dzieci z ryzyka okołoporodowego, wcześniaki,

-dzieci z zespołami genetycznymi (zespołem Downa, zespołem Edwardsa, zespołem Retta zespołem Patau, zespołem Angelmana),

-dzieci z rozszczepami wargi, podniebienia,

-dzieci słabowidzące, słabo słyszące,

-dzieci z afazją,

-dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

KTO POMAGA W TERAPII WWR?:

 • psycholog,
 • pedagog,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog,
 • logopeda/neurologopeda,
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta integracji sensorycznej.

CELE ZAJĘĆ W RAMACH WWR

WWR I RODZINA

Oddziaływaniom terapeutycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka podlega również rodzina. W przyjaznej, pełnej akceptacji i zrozumienia atmosferze Rodzic dowiaduje się, jak pomagać dziecku w domu poprzez:

– właściwe postawy rodzicielskie w kontaktach z dzieckiem

-pracę z dzieckiem wg wskazań terapeutów

-przystosowanie środowiska domowego do potrzeb dziecka

-uczestniczenie w szkoleniach i grupach wsparcia

DLACZEGO WWR JEST SKUTECZNE ?

 • WIEK – im wcześniej zostanie rozpoczęta praca terapeutyczna, tym większa szansa na wyrównywanie deficytów rozwojowych
 • RODZICE – aktywnie uczestniczą w procesie terapeutycznym poprzez współpracę z terapeutami i realizowanie zadań do pracy z dzieckiem w domu.
 • WIELOKIERUNKOWOŚĆ – terapia może obejmować pracę nad wieloma zaburzonymi obszarami równocześnie.
 • UTRZYMANIE EFEKTÓW – dzięki wczesnej i intensywnej pracy terapeutycznej uzyskane rezultaty utrzymują się do końca życia.

Dzieci objęte WWR:

 • wcześniej zdobywają sprawność w zakresie samoobsługi,
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, bardziej dojrzałe poznawczo i emocjonalnie,
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku,
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze,
 • są lepiej przygotowane do rozpoczęcia systematycznej nauki szkolnej.
Skip to content