Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze to ważny i potrzebny element edukacyjny naszej placówki.

Przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych. Orzeczenie wydaje się na prośbę rodzica.

Celem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia, w wymiarze 10 godzin tygodniowo , nie więcej jednak niż 4 godziny dziennie. Praca z uczniem odbywa się indywidualnie przy współpracy z rodzicami. Uczestnik tej formy edukacji realizuje indywidualny program zajęć opracowany w oparciu o jego potrzeby, na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze realizowane w naszej szkole zapewniają dziecku prawidłowy rozwój, życzliwą postawę nauczycieli, poczucie bezpieczeństwa oraz pełną akceptację i zrozumienie jego potrzeb. Dokładamy wszelkich starań, aby każde dziecko miało stworzone optymalne warunki wspomagania rozwoju psychofizycznego.

Skip to content