Szkoła Podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna

1.Edukacja wczesnoszkolna obejmuje uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.

2.Uczniowie korzystają z bezpłatnych podręczników i materiałów ćwczeniowych.

3.wymagania edukacyjne dostosowywane są do bieżących i indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

4.Każde dziecko pracuje w warunkach, które umożliwiaja mu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego.

5. w celu trafnej diagnozy uczniowie dwukrotnie w ciagu roku szkolnego podlegaja wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania w szkole.

6. Osiągnięcia uczniów klas 1-3 oceniane są za pomocą stopni literowych A,B,C,D,E, natomiast oceny śródroczne i roczne są ocenami opisowymi, które opisują m.in. postępy edukacyjne, aktywność i zaangażowanie oraz zachowanie ucznia.

6.Uczniowie biorą udział w wycieczkach , apelach, konkursach, imprezach klasowych i szkolnych.

szkoła podstawowa

1.Edukacja uczniów klas IV-VIII odbywa się zgodnie z podstawą programową szkół ogólnodostępnych.

2.Programy nauczania poszczególnych przedmiotów dostosowane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia a dostosowania te zawarte są w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych ( IPET), opracowanych dla każdego ucznia przez zespół nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego.

3. Szkoła stosuje elementy oceniania kształtującego

4.Małoliczne klasy umożliwiają szeroką indywidualizację procesu kształcenia i wychowania oraz wsparcie w trudnych sytuacjach osobistych dziecka

5.Uczniowie objęci są systematyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zajęciami rewalidacyjnymi wg wskazań PPP.

6. Uczniowie szkoły podstawowej uczęszczają na zajęcia sportowe na leszczyńskiej pływalni środowiskowej

7. . Podobnie jak w szkole ogólnodostępnej uczniowie podczas nauki korzystają z darmowych podręczników.

8. Egzaminy ósmoklasistów dostosowane są do możliwości uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

9. Ukończenie szkoły podstawowej daje szansę na dalszą edukację zawodową w szkole branzowej I stopnia.

10 . Klasy szkolne doposażane są systematycznie w różnorodne pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny.

11.Młodzież uczestniczy w projektach edukacyjnych, imprezach szkolnych oraz środowiskowych, konkursach i wycieczkach .

Skip to content