SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Kontynuacją kształcenia w klasach UZ SP jest edukacja w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Tu również konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzającego umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności a także niepełnosprawność sprzężoną.

W Szkole Specjalnej Przysposabiajacej do Pracy nauka trwa 3 lata. Kształcenie uczniów opiera się na opracowanych indywidualnie programach edukacyjno – terapeutycznych, popartych wielospecjalistyczną oceną funkcjonowania ucznia. Każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty zostaje pomocą logopedyczną, rehabilitacyjną i pedagogiczno-psychologiczną.

Do nadrzędnych celów na tym etapie edukacyjnym należą:

– utrwalenie i poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności zdobytych w klasach UZ,

– doskonalenie już posiadanych kompetencji osobistych i społecznych oraz zdolności adaptacyjnych,

– zdobywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne lub wspomagane funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

Edukacja w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy obejmuje takie przedmioty jak:

– Funkcjonowanie osobiste i społeczne,

– Zajęcia rozwijające komunikowanie się,

– Zajęcia kształtujące kreatywność,

– Przysposobienie do pracy :

* Gospodarstwo domowe,

* Ogrodnictwo i hodowla zwierząt,

* Prace biurowe, introligatorskie i kurierskie,

* Krawiectwo,

* Rękodzieło i naprawy,

– Wychowanie fizyczne,

– Religia,

– Rewalidacja,

Uczniowie SSPP doskonalą swoje kompetencje społeczne, językowe i pracownicze poprzez uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, integrację ze środowiskiem lokalnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki oraz wizyty w zakładach pracy.

Dążymy do tego, aby absolwenci naszej Szkoły byli przygotowani (na miarę swoich możliwości) do:

– zatrudniania wspomaganego lub efektywnego funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych takich jak;

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ (ZPCH)

ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (ZAZ)

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)

– samodzielnego lub grupowego mieszkania (w tym w mieszkalnictwie wspomaganym i chronionym).

– samoobsługi i umiejętności korzystania z pomocy urzędów i instytucji

Szkoła oferuje naukę w małych zespołach klasowych, bezpłatny dowóz, możliwość skorzystania z odpłatnych posiłków.

Młodzież SSPP przyucza się do życia w atmosferze pełnej zrozumienia i akceptacji , nastawionej na budowanie pozytywnych relacji ucznia ze środowiskiem szkolnym, rodzinnym i społecznym.

Skip to content