Rewalidacja

W naszej placówce organizujemy zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • niedostosowanych społecznie,
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu

codziennym. Stawiamy na mocne strony ucznia oraz szukamy w nim tego, co najlepsze.Organizując zajęcia rewalidacyjne zapewniamy:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzimy w formie indywidualnej lub zespołowej (2-4uczniów).

Rodzaj i formę zajęć dostosowujemy do możliwości psychofizycznych ucznia odpowiadającym jego indywidualnym potrzebom rozwojowym oraz edukacyjnym.

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu przydzielamy uczniowi odpowiedni rodzaj zajęć rewalidacyjnych. Realizujemy m.in.:

 • zajęcia pedagogiczne, tyflopedagogiczne, surdopedagogiczne (np. zajęcia kształtujące procesy poznawcze,zajęcia kompensujące występujące braki),
 • zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, surdologopedyczne,
 • zajęcia kształtujące umiejętności komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC),
 • zajęcia usprawniające zaburzone funkcje i zdolności (np. terapia integracji sensorycznej),
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne.

W pracy rewalidacyjnej stawiamy na wielozmysłowe, holistyczne podejście do każdego ucznia.Podczas zajęć włączamy różnorodne metody pracy, np:

– Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – rozwija świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni, umiejętność wchodzenia w relację i komunikację;

– Metodę M.Ch. Knillów – rozwija świadomość ciała oraz kompetencje komunikacyjne;

– Metodę Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana (metoda improwizacji ruchowej) – rozwija świadomość własnego ciała wykorzystując ruch i rytm;

– Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (manualne, graficzne, łączone)– rozwijają kompetencje językowe i komunikacyjne;

– Metody rozwijające percepcję wzrokową i słuchową np. treningi słuchowe, np. trening słuchowy Johansena, Program Rozwoju Percepcji Wzrokowej MarianneFrostig – są one szczególnie ważne w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami sensorycznymi;

– Metody rozwijające kompetencje społeczne, np. trening umiejętności społecznych;

– Arteterapię (terapię przez sztukę) – jest sposobem na wyrażenie siebie poprzez różne formy twórczości artystycznej. Rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew otwierają dostęp do wnętrza: emocji, potrzeb, lęków.

Skip to content